ម្សៅទឹកដោះគោទារក

ម្សៅទឹកដោះគោទារក

 • Add to Cart

  Babybio

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Baby Bio Optima Step1 400g

  $15.00
  - Omega 3 និង ដែកជួយដល់ការលូតលាស់កុមារ ភ្នែក និងខួរក្បាល- ផលិតផលប្រទេសបារាំង- សំរាប់កុមារ ០ខែ ដល់ 6ខែ- របៀបឆុង 1ស្លាបព្រា ទឹក 1លេខ
  $15.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Babybio

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Baby Bio Step 1 Optima 900g

  $26.00
  - Omega 3 និង ដែកជួយដល់ការលូតលាស់កុមារ ភ្នែក និងខួរក្បាល- ផលិតផលប្រទេសបារាំង- សំរាប់កុមារ ០ខែ ដល់ 6ខែ- របៀបឆុង 1ស្លាបព្រា ទឹក 1លេខ
  $26.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Babybio

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Baby Bio Step 2 Optima 900g

  $24.00
  - Omega 3 និង ដែកជួយដល់ការលូតលាស់កុមារ ភ្នែក និងខួរក្បាល- ផលិតផលប្រទេសបារាំង- សំរាប់កុមារចាប់ពី 6ខែឡើង- របៀបឆុង 1ស្លាបព្រា ទឹក 1លេខ
  $24.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Babybio

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Baby Bio Step 3 Croissance 900g

  $18.00
  - Omega 3 និង ដែកជួយដល់ការលូតលាស់កុមារ ភ្នែក និងខួរក្បាល- ផលិតផលប្រទេសបារាំង- សំរាប់កុមារ 10ខែ ដល់ 36ខែ- របៀបឆុង 1ស្លាបព្រា ទឹក 1លេខ
  $18.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Dumex

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Dumex Aptamil Gold Mama 400g (1x24)New

  $8.70
  -ផលិតផលប្រទេសហូឡង់ -បង្កើនភាពវ័យឆ្លាតដល់កូនលោកអ្នក -ជួយអោយឆ្អឹង និងធ្មេញរឹងមាំ -ជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក -មានជាតិDHA និងកាល់ស្យូម -ធ្វើអោយកុមារមានសុខភាពល្អ *របៀបប្រើ- ឆុង 5 ស្លាបព្រា ទឹក190មល   Dumex Aptamil Gold Mama 400g...
  $8.70
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Dumex

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Dumex Aptamil Gold Soy 400g (1x24)

  $8.50
  -បង្កើនភាពវ័យឆ្លាតដល់កូនលោកអ្នក -ជួយអោយឆ្អឹង និងធ្មេញរឹងមាំ -ជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក -ធ្វើអោយកុមារមានសុខភាពល្អ   Dumex Aptamil Gold Soy 400g (1x24)
  $8.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Dumex

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Dumex Aptamil Gold Step 1 400g 0-12month (1x24)New

  $10.40
  -ផលិតផលប្រទេសហូឡង់ -បង្កើនភាពវ័យឆ្លាតដល់កូនលោកអ្នក -ជួយអោយឆ្អឹង និងធ្មេញរឹងមាំ -ជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក -មានជាតិDHA និងកាល់ស្យូម -ធ្វើអោយកុមារមានសុខភាពល្អ *របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារ ០ខែ ដល់ 12ខែ- របៀបឆុង 1 ស្លាបព្រា ទឹក 1...
  $10.40
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Dumex

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Dumex Aptamil Gold Step 1 800g 0-12month(1x12)New

  $19.00
  -ផលិតផលប្រទេសហូឡង់ -បង្កើនភាពវ័យឆ្លាតដល់កូនលោកអ្នក -ជួយអោយឆ្អឹង និងធ្មេញរឹងមាំ -ជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក -មានជាតិDHA និងកាល់ស្យូម -ធ្វើអោយកុមារមានសុខភាពល្អ *របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារ ០ខែ ដល់ 12ខែ- របៀបឆុង 1 ស្លាបព្រា ទឹក 1...
  $19.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Dumex

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Dumex Aptamil Lactose Free 0-12m 400g (1x24)

  $9.70
  -ផលិតផលប្រទេសហូឡង់ -បង្កើនភាពវ័យឆ្លាតដល់កូនលោកអ្នក -ជួយអោយឆ្អឹង និងធ្មេញរឹងមាំ -ជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក -មានជាតិDHA និងកាល់ស្យូម -ធ្វើអោយកុមារមានសុខភាពល្អ *របៀបប្រើ - សំរាប់កុមារ ០ខែ ដល់ ៦ខែ- របៀបឆុង១ ស្លាបព្រា ទឹក ១...
  $9.70
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Dumex

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Dumex Aptamil Premature 400g (1x24)

  $9.70
  -ផលិតផលប្រទេសហូឡង់ -បង្កើនភាពវ័យឆ្លាតដល់កូនលោកអ្នក -ជួយអោយឆ្អឹង និងធ្មេញរឹងមាំ -ជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក -មានជាតិDHA និងកាល់ស្យូម -ធ្វើអោយកុមារមានសុខភាពល្អ *របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារ ០ខែ ដល់ ៦ខែ- របៀបឆុង១ ស្លាបព្រា ទឹក ១ លេខ
  $9.70
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Dumex

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Dumex Green Dugro 3 800g (1x12) 24m-up

  $10.80
  -ផលិតផលប្រទេសញ៉ូវសេឡេន -Precinutri ជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និង ការលូតលាស់កុមារ -បង្កើនភាពវ័យឆ្លាតដល់កូនលោកអ្នក -ជួយអោយឆ្អឹង និងធ្មេញរឹងមាំ -ជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក -ធ្វើអោយកុមារមានសុខភាពល្អ *របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារ 1ខែ ដល់ 12ខែ-...
  $10.80
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Dumex

  ម្សៅទឹកដោះគោ-Dumex Green Dulac 1 400g 0-12m (1x24)

  $6.00
  -ផលិតផលប្រទេសញ៉ូវសេឡេន -Precinutri ជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និង ការលូតលាស់កុមារ -បង្កើនភាពវ័យឆ្លាតដល់កូនលោកអ្នក -ជួយអោយឆ្អឹង និងធ្មេញរឹងមាំ -ជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក -ធ្វើអោយកុមារមានសុខភាពល្អ *របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារ 0ខែ ដល់ 12ខែ-...
  $6.00
  Add to Cart