ថតក្រោមគ្រែ-BED DRAWER-LEO18201

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
8881349005282
  • ថតក្រោមគ្រែ-BED DRAWER-LEO18201
  • ថតក្រោមគ្រែ-BED DRAWER-LEO18201
  • ថតក្រោមគ្រែ-BED DRAWER-LEO18201
  • ថតក្រោមគ្រែ-BED DRAWER-LEO18201
  • ថតក្រោមគ្រែ-BED DRAWER-LEO18201
$155.00

Description

-ជាប្រភេទថតសំរាប់ដាក់នៅក្រោមគ្រែកុមារ

-ស្រាល ងាយស្រួលលើក

-មានថតខាងក្នុងសំរាប់ដាក់អីវ៉ាន់

-មានច្រើនថត

-អាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើន

-មានគំរបសំរាប់បិទពីលើ

-ខ្នាត​ 1384 x 700 x 177

View AllClose

0 Reviews

View AllClose