France Lait

France Lait

 • Add to Cart

  France Lait

  ម្សៅទឹកដោះគោ-France Lait AR 400g (0-12 month)

  $12.50
  - DHA ជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក- ផលិតផលប្រទេសបារាំង* របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារពី 0 ខែ ដល់ 12 ខែ- របៀបឆុង 1ស្លាបព្រា ទឹក 1លេខ    Milk powder France Lait AR 400g
  $12.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  France Lait

  ម្សៅទឹកដោះគោ-France Lait Growing-Up Step 3 400g 1-3y

  $9.00
  - DHA ជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក- ផលិតផលប្រទេសបារាំង* របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារ ១ ឆ្នាំ ដល់ ៣ ឆ្នាំ- របៀបឆុង 1ស្លាបព្រា ទឹក ១លេខ    Milk powder France Lait Growing-Up Step 3 400g
  $9.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  France Lait

  ម្សៅទឹកដោះគោ-France Lait Infant Formula Step 1 400g 0-6M

  $9.00
  - DHA ជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក- ផលិតផលប្រទេសបារាំង* របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារ ០ខែ ដល់ ៦ខែ- របៀបឆុង 1ស្លាបព្រា ទឹក ១លេខ    Milk powder France Lait Infant Formula Step 1 400g
  $9.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  France Lait

  ម្សៅទឹកដោះគោ-France Lait Infant Formula Step 2 400g 6-12M

  $9.00
  - DHA ជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក- ផលិតផលប្រទេសបារាំង* របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារ 6 ខែ ដល់ 12 ខែ- របៀបឆុង 1ស្លាបព្រា ទឹក ១លេខ    Milk powder France Lait Infant Formula Step 2 400g
  $9.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  France Lait

  ម្សៅទឹកដោះគោ-France Lait Premature 400g

  $12.50
  - សំរាប់កុមារដែលកើតមិនគ្រប់គីឡូ- ផលិតផលប្រទេសបារាំង* របៀបប្រើ- របៀបឆុង ១ស្លាបព្រា ទឹក ១លេខ    Milk powder France Lait Premature 400g
  $12.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  France Lait

  ម្សៅទឹកដោះគោ-France Lait Step 1 0-6moth 900g

  $18.50
  - DHA ជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក- ផលិតផលប្រទេសបារាំង* របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារ ០ខែ ដល់ ៦ខែ- របៀបឆុង 1ស្លាបព្រា ទឹក ១លេខ    Milk powder France Lait Infant Formula Step 1 400g
  $18.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  France Lait

  ម្សៅទឹកដោះគោ-France Lait Step 2 0-6moth 900g

  $19.20
  - DHA ជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក- ផលិតផលប្រទេសបារាំង* របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារ 6 ខែ ដល់ 12 ខែ- របៀបឆុង 1ស្លាបព្រា ទឹក ១លេខ    Milk powder France Lait Step 2 0-6moth 900g
  $19.20
  Add to Cart
 • Add to Cart

  France Lait

  ម្សៅទឹកដោះគោ-France Lait Step 3 900g

  $18.90
  - DHA ជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាល និងភ្នែក- ផលិតផលប្រទេសបារាំង* របៀបប្រើ- សំរាប់កុមារ ១ ឆ្នាំ ដល់ ៣ ឆ្នាំ- របៀបឆុង 1ស្លាបព្រា ទឹក ១លេខ    Milk powder France Lait Step 3 900g
  $18.90
  Add to Cart