កូនឡានដោលជើង-Tolo Car

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
111-KL-668
  • កូនឡានដោលជើង-Tolo Car
  • កូនឡានដោលជើង-Tolo Car
$39.00

Description

-ប្រភេទកូនឡានក្មេងលេង

-មានកង់រង្វិលតូចនៅពីក្រោម 

-ក្មេងអាចជិះលេងដោលជើង

-មានជ៍របាំងដល់ក្រោម មិនធ្វើឲ្យប៉ះជើងក្មេង

-មានតែមរចនាថជាឡានប៉ូលីស 

View AllClose

0 Reviews

View AllClose